RPA i 2019 – Hvor langt har vi kommet? (NO)

30.01.2019
Ørjan Frantzen

Nå som vi går inn i et nytt år kan det være nyttig å reflektere over hva som har skjedd med Robotic Process Automation (RPA) det siste året og hva vi kan forvente av denne teknologien fremover. Robot-teknologien er i en fase av kontinuerlig modning og utvikling, noe som stadig åpner dørene for flere muligheter. Dette innlegget tar for seg tre interessante utviklingstrekk som trolig vil få stor betydning for organisasjoner som benytter seg av RPA, og bidra til bedre utnyttelse av potensialet som ligger i teknologien.

Digitale plattformer & økosystemer

Utviklingen av digitale plattformer og økosystemer medfører at robotene stadig får tilgang til flere intelligente ferdigheter. Integrasjon mellom RPA og teknologier som optisk tegngjenkjenning, språkteknologi og maskinlæring vil gjøre det mulig å automatisere mer komplekse oppgaver. Mulighetsrommet som skapes ved å kombinere og tilgjengeliggjøre teknologi på denne måten er stort. Et eksempel på en slik plattform er den nettbaserte markedsplassen Blue Prism Digital Exchange som ble lansert i 2018. Her kan tredjeparter dele teknologier og integrere dem inn i sine digitale arbeidsstyrker for mer intelligent automatisering. Teknologiene blir handelsvarer som selskaper kan dra fordel av uten behov for å måtte utvikle de selv. På denne måten kan selskaper flytte fokuset vekk fra teknologien i seg selv og heller fokusere på hvordan de best kan anvende den for å øke sin egen verdiskapning.

Fra automatisering til samarbeid

Robotene er svært dyktige når det kommer til utførelse av regelstyrte og repetitive arbeidsoppgaver. Når oppgaver ikke er regelstyrte besitter derimot mennesker en bedre evne til å foreta vurderinger og beslutninger. Flere arbeidsprosesser inneholder imidlertid ofte en kombinasjon av både regelstyrte handlinger og handlinger som krever menneskelige vurderinger eller tiltak. Fremfor å måtte overlevere slike saker delvis eller totalt til sine menneskelige kollegaer, så har mulighetene åpnet seg for direkte interaksjon mellom robot og menneske i utførelsen av arbeidsprosesser. Robotene kan utveksle informasjon med sine menneskelige kollegaer mens de prosesserer saker, slik at dette samspillet kan utnyttes i enda større grad. Dette muliggjør automatisering av flere prosesser hvor det er essensielt med menneskelig input og vurdering underveis. En teknologi som tilrettelegger for dette er TrustPortal, hvor denne formen for menneske-robot samarbeid kan finne sted gjennom enkle og brukervennlige skjemaer. Slik kan både mennesker og roboter få utnyttet sine unike ferdigheter mens de sammen utfører de daglige oppgavene i selskapet. Robotene kan bistå front-office ansatte ved å overta de regelstyrte aspektene av arbeidet deres, og ansatte kan bistå robotene i beslutninger som krever menneskelig vurdering.

Automatisk administrasjon av digitale arbeidsstyrker

Når selskaper setter sine første roboter i produksjon blir de raskt imponert over hvor presise og effektive robotene er i utførelsen av sine tildelte arbeidsoppgaver. Dette motiverer til å ansette flere roboter og gi dem enda flere oppgaver. Over tid bygger de seg gjerne opp en betydelig arbeidsstyrke av digitale medarbeidere som sammen utfører store deler av de daglige oppgavene i selskapet. Hver og en av robotene er dyktige og pliktoppfyllende, men samspillet mellom dem blir mer og mer krevende etter hvert som de får flere ansvarsområder og saker til behandling. Robotene krangler om hvem som skal gjøre hva til hvilken tid og på hvilke maskiner. Det må da settes av tid og ressurser til å administrere og overvåke robotene for å sikre at alt som skal gjøres blir gjort innen ønskede tidsrom. Etter hvert som den digitale arbeidsstyrken vokser blir utfordringen med å holde oversikt over alt arbeidet robotene utfører større, og optimaliseringen av arbeidsstyrkens samhandling blir mer krevende. I AVO utvikler vi derfor en Supervisor som har ansvar for å administrere og overvåke robotene. Supervisoren er et frittstående program som automatisk sørger for at samspillet mellom robotene utnyttes optimalt og at selskaper til en hver tid kan følge med på alle aktivitetene som utføres av deres digitale arbeidsstyrker.

Etter å ha vurdert noen sentrale utviklinger innenfor RPA det siste året mener vi at det er et økende potensiale for denne teknologien i 2019. Ved å integrere RPA med andre teknologier vil selskaper kunne automatisere mer komplekse arbeidsoppgaver. Direkte interaksjon mellom roboter og mennesker ved bruk av teknologi som TrustPortal vil kunne bidra til et optimalt sammarbeid hvor begge parter utfyller hverandre. Videre vil en Supervisor som kontinuerlig administrerer og overvåker den digitale arbeidsstyrken sørge for at robotene utnyttes optimalt og gi selskaper bedre oversikt over sine forretningsdata.

Let’s kick­start your dig­i­tal transformation

Christoffer Pettersen
Managing Partner