People, organisation, and business

Avo hjelper våre kunder å sette organisasjonen i stand til å utnytte kraften i digitale muligheter. Dette gjør vi gjennom god endringsledelse, innovasjon, kompetanseutvikling, samt kultur- og organisasjonsbygging.​

P1188247

Stikkord for tjenester vi er gode på

  • Endrings- og prosessledelse

  • Kultur- og teamutvikling

  • Innovasjon og innovasjonsledelse

  • Ansatt- og kundereiser

  • Virksomhets- og digitaliseringsstrategi​

  • Organisasjonsdesign​ og samhandling

  • Strategisk kompetanseutvikling og -styring

Hvordan lykkes vi med endringsprosesser?

Endringer skjer hele tiden og krever kontinuerlig fokus fra ledere. Likevel, noen ganger skjer det ting i organisasjonen som krever litt ekstra oppmerksomhet. Noe som snur litt om på ting, røsker litt opp i vaner. En omorganisering? Innføring av et nytt system? Nye arbeidsoppgaver? Hvordan vi kan sikre at vi lykkes med endringene og får med oss menneskene?

Å jobbe med endring handler mye om å kombinere ulike perspektiv på hva som skaper verdi. For å lykkes trenger vi tverrfaglig kompetanse med forståelse for både organisasjon, mennesker, kultur, prosess, struktur, design og teknologi. Uansett hva som er utgangspunktet for en endringsprosess er det menneskene vi er mest opptatt av.

Formålet med endring er å forbedre. Forbedringen kan gi økt produktivitet og/eller økt kvalitet på produkter og tjenester, som skal komme brukerne til gode. Når organisasjoner utvikler seg og jobber annerledes er målet at både ansatte og brukere skal oppleve positive resultater. Men, det er velkjent at man må forvente et midlertidig produksjonstap i forbindelse med endring. Dette skyldes i stor grad hvordan vi som mennesker reagerer på endring.

Vår erfaring er at endringsledelse, som annen ledelse, først og fremst handler om mennesker og grunnleggende behov: å bli sett, å bli hørt, å bli involvert. Endringsledelse handler ikke om å unngå fasene i endringskurven, men snarere om å veilede medarbeidere gjennom dem og minimere produktivitetstapet for å sikre at vi realiserer gevinster. Avo jobber sammen med kunden i våre prosjekter med å støtte ledere og medarbeidere gjennom endringskurven ved å gi informasjon, bygge kunnskap og involvere og engasjere gjennom påvirkningsmuligheter. 

"It's not the big that eat the small, it's the fast that eat the slow." "It's always day 1." "Change is the only constant." - Hørt det før?

Opp med hånden de som vil bli bedre på innovasjon!

"It's not the big that eat the small, it's the fast that eat the slow." "It's always day 1." "Change is the only constant." Hørt det før? Noen begreper fester seg for en grunn. Verden endrer seg. Konkurransefortrinn går over. Innovasjon er en forutsetning for å fornye og lykkes over tid.

Hverdagen til organisasjoner er preget av å stadig ta i bruk ny teknologi, forventninger om rask omstilling og læring, hurtig tilpasse seg flytende kunde- og brukerbehov, samtidig som man alltid vil bli litt mer effektiv. Tiden da ny teknologi automatisk var et fremskritt er forbi. I dag leter teknologier etter behov. Ikke motsatt.

Til tross for gode ønsker, ambisjoner og investeringer er det en liten andel av bedrifter som faktisk lykkes med sin innovasjonsinnsats. Det er ikke fordi det ikke finnes kunnskap på feltet.

I Avo jobber vi med innovasjon hver eneste dag.

Ikke bare ved å undersøke brukerbehov og skape nye løsninger ved hjelp av ny teknologi. Vi hjelper også våre kunder med innovasjonsledelse: hvordan må organisasjonene innrette seg for å jobbe med og lykkes med innovasjon.

Det er ikke de banebrytende radikale innovasjonene det er flest av. Men de mer inkrementelle nyvinningene: å forbedre en eksisterende arbeidsprosess gjennom ny flyt og ved hjelp av ny teknologi, å utvikle en ny applikasjon som letter administrativt arbeid, å ta i bruk sensorer for å samle data på et helt nytt område. Eller noe annet.

En vanlig problemstilling for etablerte virksomheter er hvordan de skal møte morgendagens muligheter samtidig som de holder fullt fokus på dagens kjernevirksomhet. Med andre ord, hvordan lykkes med drift og utvikling samtidig? I den forbindelse dukker ofte spørsmål om organisering opp.

I motsetning til en god idé skaper innovasjoner verdi. I tillegg til å være noe nytt og nyttig, er en innovasjon også nyttiggjort: tatt i bruk og verdiskapende.

Hvordan bør organisasjonen se ut?

Et organisasjonsdesign som understøtter mål og strategi, og som både legger til rette for effektiv utføring av kjerneaktiviteter og som tillater utvikling, er sentralt for at en virksomhet skal kunne forvalte sine ressurser best mulig. ​

For å kunne realisere strategiske målsettinger må organisasjonsdesignet støtte både samhandling, kultur og læring, og bygge på det som fungerer godt i dagens organisasjon. Når vi bistår organisasjoner med gjennomgang og endring av organisasjonsstruktur er det viktig å forstå nåsituasjonen og konteksten organisasjonen står i. Dette gjør vi gjennom en organisasjonsanalyse, som både er understøttet av organisasjonens data og kvalitative intervjuer med medarbeidere, mellomledere og ledere. Avo bygger sin tilnærming til organisering på metodikk for produktutvikling og innovasjon i tillegg til mer tradisjonell metodikk for organisasjonsdesign. Vi fokuserer på å etablere strukturer som understøtter en organisasjon som evner å jobbe tverrfaglig, smidig og sikre samhandling på tvers av organisatoriske skiller og med eksterne samarbeidspartnere.

Vi har god erfaring med å teste ut endringer i design og struktur i et team, en avdeling eller et virksomhetsområde ved hjelp av prinsipper rundt «prototyping». En liten del av enheten implementerer endringen tidligere enn andre, og tester og tilpasser strukturer og arbeidsmetoder. På den måten reduserer organisasjonen en del risiko i selve omstillingsprosessen, sikrer læring og erfaring gjennom et fokusert endringsarbeid, samtidig som den får et design som er mer tilpasset det reelle behovet i organisasjonen. 


Stadig høyere krav til digitalisering

Teknologien byr på uendelige muligheter. Det gjør at det kan være vanskelig å prioritere. En strategi hjelper oss med å iverksette riktige tiltak i riktig rekkefølge for å nå målene våre.

Vår erfaring er at skillet mellom virksomhetsstrategi og digitaliseringsstrategi viskes stadig mer ut. Vi som kunder og brukere at både offentlige og private tjenester stiller økende krav til bruk av digitale løsninger både i kommunikasjon og i selve produktet eller tjenestene vi benytter oss av. Avos tilnærming til strategi bygger på en sterk drivkraft for å lykkes med innovasjon og digitalisering som sikrer en bærekraftig samfunnsutvikling. ​Vi er spisset på arbeid med å utvikle, implementere og realisere strategi der teknologi, digitalisering og data står sentralt, med brukernes behov som utgangspunkt. Vi hjelper våre kunder å sette riktig ambisjonsnivå og stake ut retningen slik at de kan jobbe målrettet med de riktige tiltakene som skaper resultater.

Når teknologien tar seg av stadig nye oppgaver, blir kompetanse enda viktigere

Hvor ofte har vi ikke hørt at kompetanse er den viktigste ressursen en virksomhet har for å nå sine mål? Likevel er det mange som ikke jobber strategisk med å sikre at de har den kompetansen de til enhver tid trenger for å løse sine oppgaver. Dette innebærer å vite hva man har av kompetanse i dag, men vel så viktig er det å vite hva man behøver i morgen og ha en plan for å dekke gapet.

I Avo bruker vi spisskompetansen vår på dataanalyse og digitale verktøy også i arbeid med kompetanse. Vår styrke er å kombinere dataanalyse med velprøvd metodikk på kompetansekartlegging, gapanalyse og tiltaksutforming. Vi bistår kundene våre med å modellere kompetansesituasjonen innenfor definerte områder basert på data om kompetanse for å gi et godt beslutningsgrunnlag å bygge tiltak på. Slike modeller og analyser kan skreddersys etter behovene kunden har og hvilket utgangspunkt som foreligger - for eksempel knyttet til hvor mye data som eksisterer eller hvordan vi kan samle inn relevante data. Vi har erfaring med å utarbeide verktøy for analyse og simulering gjennom scenarioer for ulike fremtidsbilder og hvilke konsekvenser de vil ha for kompetansesammensetning. Vi har også metodeverk for å både utarbeide kompetanseanalyser og kartlegge kompetanse. Vi har erfaring med å utvikle verktøy for kompetansestyring som for eksempel skreddersydde applikasjoner for digital brukerstøtte og for å planlegge, dokumentere og følge opp kompetanse​. 

Kultur spiser ikke strategi – den er selve nøkkelen til å realisere den

Det finnes utallige definisjoner på hva organisasjonskultur er. “The way we do things around here” funker for oss. Vi vet hvor kraftfull organisasjonskultur kan være og hvilke mekanismer vi kan benytte for å påvirke den.

Kultur står i dag mye høyere på toppledelsens agenda enn det tradisjonelt har gjort, og både eiere og toppledelse har en sentral rolle i å eie kulturen i et selskap. Å utvikle kultur handler om å påvirke atferd og jobbe strukturert med måling og oppfølging for å sikre at man beveger kulturen i riktig retning. Selv om det kan være åpenbart hva som er det kulturelle målbildet, er det en krevende jobb å identifisere gode tiltak og indikatorer på utviklingen.

Kultur oppfattes ofte som noe lite håndgripelig og dermed vanskelig å påvirke. Avo hjelper kundene våre å ta tak i dette arbeidet på en strukturert måte, samtidig som vi kan bidra til å bygge kompetanse på områder som vi vet er viktig for en kultur som understøtter gode prestasjoner. Det kan være for eksempel psykologisk trygghet i team, innsiktsdrevne beslutningsprosesser og innovasjon.

I slutten av 2021 ble Avo tildelt midler fra Forskningsrådet sammen med en rekke gode samarbeidspartnere, til å undersøke og modellerere sammenhengen mellom bedriftskultur og langsiktig lønnsomhet. Dette viser vårt engasjement for viktigheten av kultur, samtidig som vi ivrer etter å hjelpe andre å utnytte teknologi på best mulig måte.  


Vil du diskutere muligheter?